Bestuursleden


Voorzitter:


Patrick Staepels

patrick.staepels@gmail.com


Secretariaat:


Wouter van Gemeren

vangemeren.wouter@gmail.com


Penningmeester


Jos Van Ham

knaekeren@gmail.com


Kaartenverkoop


knaekeren@gmail.com

Kunst Na Arbeid Ekeren


Kunst Na Arbeid (KNA) is omstreeks november 1926 ontstaan, onder enkele leden van de Vlaamsche Kristelijke Werkliedenbond (KWB). Zij hadden een idee om een toneelafdeling te stichten. Impulsgever was de Heer Frans Bonner. De eerste activiteiten van deze toneelafdeling vonden plaats op 13 februari en 20 maart 1927 en werden omschreven als “gemengde avonden”. Spelleiders waren de Heren L. Busschots en L. Van Broeck.


Als men er de bestaande KNA-monografieën  van de vorige lustrum- en jubileumvieringen even op naslaat, valt het niet zo meteen op dat KNA bijwijlen al eens moeilijke periodes heeft gekend. Het zijn inderdaad -en gelukkig maar zou ik zeggen- de mooie en betere herinneringen die steeds weer de bovenhand halen als men terugblikt naar het verleden. En in dat rijk KNA-verleden zijn vanzelfsprekend de geoogste successen van weleer en de leuke belevenissen belangrijker om terug op te rakelen. Edoch, een vereniging die de interne kracht vindt om telkens opnieuw pijnlijke en moeilijke momenten te boven te komen, getuigt van een onmiskenbaar sterk karakter, een opmerkelijke weerbaarheid en drang om verder te streven naar de taak die ze, ooit, zichzelf heeft toegemeten. Dergelijke moeilijke jaren of periodes waren ongetwijfeld de oorlogsjaren (1939 - 1945) en de onbeschikbaarheid van een zaal door de verbouwingswerken van het oud-gildehuis (1970 - 1971).


Laten we nu even uitweiden over het begrip toneelgemeenschap. Bij het ontstaan van KNA eind 1926 was er sprake van een toneelkring. Hiermee werden dan de eigenlijke leden van KNA bedoeld. Maar door toneel te brengen, zoals terecht in onze leuze besloten “Door en Voor het Volk”, moest het begrip “kring” eigenlijk ruimer geïnterpreteerd worden. Want maakten onze toeschouwers hier eigenlijk ook geen deel van uit? En wat overigens gezegd van diegenen die ons geldelijk of materieel steunen, met name onze sponsors en sympathisanten. Ook zij ondersteunen ten volle, door hun blijken van interesse en waardering, het toneel dat KNA voor het voetlicht brengt; ook zij maken het mogelijk dat KNA kan optreden en blijven optreden. Allen die ook maar iets van nabij of van ver met onze werking te maken hebben behoren tot onze toneelgemeenschap en we zijn hen hiervoor uitermate dankbaar want zonder hun zou ons voortbestaan wel eens in het gedrang kunnen komen. Het Ekers Hof is werkelijk gedurende al die jaren een veilige thuishaven gebleken voor KNA, waarvoor onze beste dank en waardering.


Onze leuze “Door en Voor het Volk” zijn we door al de jaren heen indachtig gebleven. Met “Door het Volk” wordt de klemtoon gelegd op het aspect “liefhebbers”, m.a.w. mensen die buiten hun beroepsbezigheden “toneel” als een bepaalde vorm van kunst willen beoefenen. Er worden heel wat inspanningen gevergd van alle betrokkenen bij een toneelproductie vooraleer men klaar is het stuk op te voeren. Zo vergt ieder stuk telkens weer opnieuw een intensieve inspanning, verplicht het elkeen van de kring tot inventiviteit in zijn specifiek domein,

maar tezelfdertijd genereert het ook een gevoel van samenhorigheid en verbondenheid tussen de medewerkers door de onontbeerlijke samenwerking en coördinatie.


Met mijn beste dank aan alle leden en sympathisanten.


(c) Marie-Louise Mattheussens

Voormalig Voorzitster van Kunst NA Arbeid (ter gelegenheid van 75 jarig bestaan)